top of page

HVEM ER VI?

Frogn idrettsråd (FIR) er et felles organ for all idrett i Frogn kommune. Vi er et demokratisk valgt råd som er sammensatt av representanter fra idrettslag i Frogn kommune som er organisert i NIF, eller som følger NIFs prinsipper. 

 

HVA GJØR VI?

Vår oppgaver er kort og godt å jobbe for at idretten i Frogn kommune skal få så gode vilkår som mulig, uansett behov, ambisjoner eller størrelse. FIR er en enkelt forklart en aktiv kommunikasjonskanal mellom idretten og kommunen. Vår hovedoppgave er å være et rådgivende serviceorgan for den lokale idretten. Vi har i tillegg til dette, et mandat til å fordele de økonomiske midlene kommunen har  avsatt til Frogns idrettsforeninger. Dette gjøres etter fastsatte kriterier. Idrettsrådet er også en viktig en arena for samarbeid mellom lagene, og mellom lagene og idrettskretsen.

 

HVORDAN GJØR VI DET?

Idrettsrådet er helt avhengig av en gjensidig kommunikasjon med idrettslagene for å kunne skape gode resultater. Dette innebærer at hver enkelt forening må være proaktiv og synliggjøre sine behov for FIR, slik at vi kan fremme lagets behov ovenfor kommunen og dens politikere. Når det er saker vi mener bør videreformidles, tar vi kontakt med rette instans i kommunen, som da er forpliktet til å behandle forespørselen. Frogn kommune har i dag ingen idrettskonsulent, men har forvaltningsrepresentant som skal håndterer henvendelser fra Idretten. FIR vil er også  en viktig arena for dialog og kommunikasjon når det fra tid til annen oppstår interessekonflikt mellom ulike foreninger om bruk av anlegg, eller tildeling av ressurser. FIR er forpliktet til å være nøytrale og objektive i konfliktsituasjoner og ved tildeling av resurser.

 

HVEM KAN BLI MEDLEM?

All idrett i Frogn kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund (NIF), blir automatisk medlem av idrettsrådet gjennom sitt medlemskap. Klubber som ikke er medlem av NIF men som driftes etter deres prinsipper, kan søke om medlemskap i FIR. 

 

OPPSUMMERING!

Kort fortalt arbeider FIR etter følgende målsetting:

 

  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet

  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene ovenfor kommunen

  • Dokumentere og synliggjøre idrettens ønsker, behov og planer

  • Være en møteplass og arena i skjæringspunktet mellom den offentlig forvaltning og idretten lokalt.

 

HVA KREVES FOR AT FOR SKAL FUNGERE?

For at FIR skal kunne arbeide effektivt, er vi avhengige av at den enkelte forening benytter seg av oss og gir oss  grunnleggende informasjon om ønsker, planer og utfordringer. Med andre ord: TA KONTAKT!  

Vi ønsker ikke å være et tungrodd byråkratisk forvaltningsorgan, men et råd som arbeider aktivt for den lokale idretten på dens premisser, med stor forståelse for at mye av arbeidet arbeidet som nedlegges ned i den enkelte forening, er dugnadsbasert.

 

                                      LAV TERSKEL, UFORMELL KOMMUNIKASJON, HØYE AMBISJONER!

bottom of page