top of page
Søk

Frogn Idrettsråds høringsinnspill til kommuneplanens Arealdel for 2023-2035

Frogn kommunene er en viktig samarbeidspartner for at idretten skal kunne inkludere enda flere av innbyggerne i fysisk aktivitet, og for at idretten skal kunne bidra til kommunens arbeid på flere områder.

Kommuneplanen er et langsiktig plan med mål om å skape forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. For Frogn idrettsråd er det avgjørende at kommunen i arealplanen identifiserer og avsetter tilstrekkelige arealer slik at det legge til rette for anleggsutvikling for både eksisterende idretter og fremtidens idretter.


1. Idrettsrådet ber om at området Høiås (inkludert de kommunale tomtene syd for fotballbanen) i arealplanen avsettes til idrettsformål og slik at man i fremtiden kan legge til rette for en utvikling av området som betjener planformålet. Denne endringen gir fleksibilitet med tanke på fremtidig utvikling for idretten i kommunen.

2. Idrettsrådet ber om at grønn grense (markagrensen) flyttes og følger kommunens tomtegrenser i vest for området Høiås.

3. Idrettsrådet ber vi om at det gis en rekkefølgeføring slik at ny veg til Høiås via vegen til Ytre Hallangspollen og helt opp til Høiås eller at en utbedring av oberst Eriksens vei ferdigstilles før bygging av boliger kan starte.

4. Idrettsrådet ber om at det avsettes arealer til en hundehall, fortrinnsvis på Høiås, hvor hundeklubben holder til i dag.

5. Idrettsrådet ber om at vannspeilet utenfor/mellom Gylte og Husvik også avsettes til fritids og idrettsformål, og vi støtter Frogn Friluftsforums forslag til nye arealformål og ny regulering av sjøområder ved Husvikholmen.

6. Idrettsrådet mener at de foreslåtte tre sonene for særlig tilrettelegging for aktivitet (Seiersten-Høiås, Dal-Brevik og Bøler-Knardal) bør videreføres i planen.


Idrettsrådet er fornøyd med at det i den nye planen er satt av to nye områder for idrettsformål, men dette er ikke tilstrekkelig. Det er i tillegg et absolutt minimum at de arealene som i dag benyttes til idrettsformål også avsettes til dette. Skal idretten i Frogn ha utviklingsmuligheter må det avsettes større og flere arealer til dette formålet enn hva det legges opp til i denne planen. Arealer avsatt til idrett og Idrettsanlegg er en investering i en aktiv identitet for kommunens barn og unge, ja for hele befolkningen, og det er en særdeles lønnsom investering.


Høring KPA fremsendt
.docx
Download DOCX • 504KB

11 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page