top of page
Søk

Utlysning av pilotprosjekt for opprusting av nærmiljøanlegg

Frogn idrettsråd ønsker søknader fra velforeninger eller lag til et pilotprosjekt som skal modernisere et nærmiljøanlegg.

Moderniseringen skal skje i regi av en velforening/lag slik at barn, unge og voksne tiltrekkes anlegget for økt sosial omgang, motorikkutvikling, relasjonsbygging, lek og kameratskap i trygge omgivelser. Kunnskapen om prosessen skal dokumenteres for gjenbruk og læring.


Bakgrunn

Nærmiljøanlegg er viktige for oppvekstsvilkårene for barn og unge. De er møteplasser som bidrar til inkludering, vennskap og viktig relasjonsbygging. Her bygges relasjoner og broer over mangfoldet som finnes i et nabolag. Nærmiljøanleggene er også viktige arenaer for å kunne gi mestringsfølelse og motivasjon for ulike type aktiviteter.


Mange nærmiljøanlegg i Frogn har et stort vedlikeholdsetterslep og har ikke blitt oppjustert i takt med tiden med tanke på hva som stimulerer barn og unge i dag. Det er mye som konkurrerer om tiden til barn og unge, og derfor er det er viktig å legge forholdene til rette for å bygge et positivt, tillitsfullt, aktivitetsfremmende og trygt nærmiljø.


Frogn idrettsråd vil bruke sin kompetanse fra samarbeid med idrettslag, kommune, gavefond og andre for å sikre, oppgradere og etablere idrettsanlegg inn i arbeidet med å få et løft for kommunens mange nærmiljøanlegg.


Mål for pilotprosjektet

1. Ferdigstille et modernisert nærmiljøanlegg.

2. Etablert og forankret videre vedlikehold og eierskap til anlegget.

3. Lage en veileder for modernisering av nærmiljøanlegg i Frogn.

4. Gjennomføre erfaringsoverføring ved å arrangere erfaringsmøte for aktuelle lag og foreninger med gratis tilgang til veilederen.


Søknaden skal inneholde

1. En kort beskrivelse av hvordan nærmiljøanlegget ser ut i dag og hva som er der.

2. Opplyse hvem som eier tomten og om Frogn kommunes rolle i dag

3. Tanker, ideer og gjerne en beskrivelse av hvordan dere ser for dere å utvikle nærmiljøanlegget. Hva ønsker dere å fylle det med

4. Navn for søkerorganisasjonen

5. Navn og kontaktinformasjon for kontaktpersonen i velforeningen/lag


Søknadsfrist: 30. juni 2023

Søknader sendes på e-post på vedlagte skjema til post@frognidrettsraad.noSøknadskjema pilotprosjekt
.docx
Download DOCX • 18KB

87 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page