top of page
Søk

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM)

Ordinær tildeling av LAM til idrettslag i Frogn er gjort i henhold til årsmøtevedtak som igjen bygger på anbefalinger fra NIF. Tildelingen er foretatt etter antall medlemmer i lagene mellom 6-19 år registrert i SportsAdmin. Det skal ikke sendes inn søknad for den ordinære tildelingen. Alle lag som har medlemmer i relevant aldersgruppe ifølge SportsAdmin (2020) vil få tildelt midler (se oppstilling under). Det er avsatt drøye 1,3 mill. kroner til denne ordinære tildelingen for Frogn.


Kulturdepartementet kom 30. september med en ekstraordinær tildeling. Siktemålet med denne ekstrapotten som er på 156 030 kroner for Frogn, er inkludering i vid forstand og å få barn og unge tilbake til idretten (se for ksempel https://www.idrettsforbundet.no/tema/tilbake-til-idretten/ ). Idrettsrådet vil i tråd med føringene fra NIF hensynta lag som har hatt nedgang i antall medlemmer blant barn og unge i covid19-perioden. Vi vil her legge til grunn medlemstallene fra SportsAdmin for årene 2019 og 2020. Det kan imidlertid være også andre fakta som kan være viktig å hensynta som Frogn Idrettsråd ikke har innsikt i. Hvis enkelte av lagene ser at de har ekstraordinære utfordringer må det sendes inn en kortfattet søknad om planlagte tiltak for den ekstraordinære tildelingen innen utgangen av 26. oktober til idrettsrådet ved post@frognidrettsråd.no med kopi til koert.struijk@gmail.com. Søknaden må være undertegnet av minst ett styremedlem og inneholde informasjon om:


· tiltak for å beholde, få tilbake gamle og rekruttere nye medlemmer

· eventuelle tiltak som er gjort/planlagt for å fremme mangfold, inkludering (for eksempel av barn og unge som i liten grad deltar i idrett eller med nedsatt funksjonsevne) og lav terskel for deltakelse

· eventuelle andre relevante forhold ved medlemssituasjonen


Vi har korte frister fra NIF for å foreta fordelingen slik at det er ikke rom for utsettelser. Frogn idrettsråds innstilling for LAM (ekstra midler) blir sendt NIF senest 15.november 2021.

19 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page