top of page

Støtteordninger

Støtte som gis til idrettslaglag og foreninger som er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) eller lag og foreninger som driver sin virksomhet etter NIFs regler.

LAM midler

Ditt idrettslag kan søke om støtte fra Norges idrettsforbunds i tilskuddsordningen LAM, (Lokale Aktivitets Midler). Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlems-baserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

 

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD, samt krav og anbefalinger fra NIF. Idrettsrådenes tildelingskriterier skal fastsettes på idretts-rådenes årsmøte, med medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvere (6-19) og allidrettsdeltakere (6-19) fra samordna rapportering brukes som basisgrunnlag for fordelingen.

 

Utbetaling

Kulturdepartementet fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev i mai hvert år. Etter det sender NIF ut brev til idrettsrådene, som må foreta fordelingen til idrettslagene i sin kommune, fra 15. august til 15. november. NIF betaler ut pengene til idrettslagene fortløpende to ganger per måned (10. og 25.) i perioden 25. august til 10. desember. Idrettslagene mottar beløpet i sin helhet i én omgang.

Søknad og frister

Frist for idrettslagene for å sende søknad, er satt til 1. mai hvert år

og søknadsskjema finner du her.

Aktivitetsmidler

Ditt idrettslag kan hvert år søke om Aktivitetsmidler fra Frogn Iderettsråd.  

Spillemidler

Din idrettsforening kan hvert år (innen 4. mars) søke NIFeller sitt særforbund om spillemidler etter følgende kriterier:

 

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg.

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010. Den omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Man kan søke om kompensasjon av merverdiavgift knyttet til anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknad om merverdiavgift.

Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet og kan bidra med finansiering av prosjekter som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet. Mer informasjon om ordningen på anleggsregisteret.no

Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen til utstyr administreres av NIF. Søknadsskjemaer, samt ytterligere informasjon om søknadsprosedyrer og retningslinjer for tildeling av midlene, finnes på hjemmesiden til NIF og hos det enkelte særforbund.

   
 Andre tilskuddsordninger

                  

bottom of page